Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc về máu (446 sản phẩm)


Dopathyl 200mg

Dopathyl 200mg

Dopathyl 100mg

Dopathyl 100mg

Epokine inj.2000IU

Epokine inj.2000IU

Taxamic

Taxamic

Streptase 1500 000

Streptase 1500 000

Somatin

Somatin

Sodium Polystyrene Sulfonate suspension USP

Sodium Polystyrene Sulfonate suspension USP

Neorecormon

Neorecormon

Haes-steril 6%

Haes-steril 6%

Glumin

Glumin

Gefeleron

Gefeleron

Erykine PFS 4000IU/ml

Erykine PFS 4000IU/ml

Erykine PFS 10,000IU/ml

Erykine PFS 10,000IU/ml

Eritromax

Eritromax

Eprex 3000

Eprex 3000

Volulyte 6%

Volulyte 6%

Transamin Injection

Transamin Injection

Tranexamic Acid Capsule

Tranexamic Acid Capsule

Selk-C Inj

Selk-C Inj

Medsamic

Medsamic

Medisamin

Medisamin

Loại thuốc