Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc chống Parkinson (32 sản phẩm)


Tasmar

Tasmar

Perkin

Perkin

Cognitiv

Cognitiv

Vedilma

Vedilma

Cloteks

Cloteks

Trihexyphenidyl 5mg

Trihexyphenidyl 5mg

Madopar HBS

Madopar HBS

Madopar

Madopar

Apo trihex

Apo trihex

Vopar 250

Vopar 250

Sefmax

Sefmax

Danapha trihex 2

Danapha trihex 2

Apo-Trihex 2mg

Apo-Trihex 2mg

Wendica

Wendica

Stalevo 100/25/200

Stalevo 100/25/200

Sifrol

Sifrol

Madopar HBS

Madopar HBS

Madopar

Madopar

Trihexyphenidyl

Trihexyphenidyl

Tidomet forte

Tidomet forte

Tormipex 1

Tormipex 1

Loại thuốc