Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử (27 sản phẩm)


Tinh bột ngô

Tinh bột ngô

Rheodextran 10% in Salin Solution Infusia

Rheodextran 10% in Salin Solution Infusia

Nanggelatin rỗng số 3

Nanggelatin rỗng số 3

Nanggelatin rỗng số 2

Nanggelatin rỗng số 2

Nanggelatin rỗng số 1

Nanggelatin rỗng số 1

Nanggelatin rỗng số 0

Nanggelatin rỗng số 0

Infukoll HES

Infukoll HES

Dilu Tab (nguyên liệu)

Dilu Tab (nguyên liệu)

Dextran 70

Dextran 70

Zenalb 20

Zenalb 20

Biseko

Biseko

Albutein 20%

Albutein 20%

Albutein

Albutein

Rheopolyglukin

Rheopolyglukin

Polyglukin

Polyglukin

Hyaluronidase for Injection

Hyaluronidase for Injection

DHLLD Injection

DHLLD Injection

Bicea-Q Injection

Bicea-Q Injection

Albutein

Albutein

Cealb

Cealb

Vabiotech-Albumin 20%

Vabiotech-Albumin 20%

Loại thuốc