Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ (485 sản phẩm)


Zonaxson

Zonaxson

Zamko 25

Zamko 25

Volte

Volte

Vinphacol

Vinphacol

Tracrium

Tracrium

Toperis

Toperis

Tolperison

Tolperison

Talpax Tablet

Talpax Tablet

Tadalafil MP

Tadalafil MP

Suxamethonium Chloride

Suxamethonium Chloride

Suxamethonium Chloride

Suxamethonium Chloride

Suxamethonium Chloride

Suxamethonium Chloride

Sciomir

Sciomir

SaVi Mephenesin 500

SaVi Mephenesin 500

SaVi Mephenesin 250

SaVi Mephenesin 250

Rocuronium-hameln 10mg/ml

Rocuronium-hameln 10mg/ml

Rocurobivid's

Rocurobivid's

Re-zoom 20

Re-zoom 20

Re-zoom 20

Re-zoom 20

Tracrium

Tracrium

Ton-dine F.C. tab. 50mg Standard

Ton-dine F.C. tab. 50mg Standard

Loại thuốc