Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non (50 sản phẩm)


Spartein sulfat 50mg/1ml

Spartein sulfat 50mg/1ml

Spactein sulfat

Spactein sulfat

Pospargin

Pospargin

Oxytocin injection BP 10 UI

Oxytocin injection BP 10 UI

Vintoxin

Vintoxin

Turinal

Turinal

Pospargin

Pospargin

Oxytocine

Oxytocine

Oxytocin injection BP 5 Units

Oxytocin injection BP 5 Units

Oxytocin 5IU

Oxytocin 5IU

Oxytocin

Oxytocin

Neo ergo Injection Oriental

Neo ergo Injection Oriental

Cerviprime

Cerviprime

Syntos

Syntos

Neo-Ergo Injection "Oriental"

Neo-Ergo Injection "Oriental"

Ergolate Tablets

Ergolate Tablets

Tractocile

Tractocile

Tractocile

Tractocile

Oxytocin Injection 5IU/ml

Oxytocin Injection 5IU/ml

Oxytocin

Oxytocin

Oxytocin

Oxytocin

Loại thuốc