Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base (468 sản phẩm)


Sulfate de magnesium 15% Aguettant

Sulfate de magnesium 15% Aguettant

Sterile Potassium Chloride Concentrate

Sterile Potassium Chloride Concentrate

Sterile Potassium Chloride Concentrate

Sterile Potassium Chloride Concentrate

Sodium Chloride

Sodium Chloride

Sodium Chloride

Sodium Chloride

Sod UIm chloride 0,9%

Sod UIm chloride 0,9%

Vaminolact

Vaminolact

Vita Cglucose

Vita Cglucose

Sod UIm chloride 0,9%

Sod UIm chloride 0,9%

RL

RL

Ringer Lactate Lavoisier

Ringer Lactate Lavoisier

Ringer Lactate Aguettant

Ringer Lactate Aguettant

Ringer lactate

Ringer lactate

Ringer lactate

Ringer lactate

Ringer Lactate

Ringer Lactate

Ringer lactat và 5%glucose

Ringer lactat và 5%glucose

Reamberin

Reamberin

Potassium Chloride 10%

Potassium Chloride 10%

Osmotang 5%

Osmotang 5%

Osmotang 10%

Osmotang 10%

Oresol hương cam

Oresol hương cam

Loại thuốc