Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn (1688 sản phẩm)


Zyrtec D

Zyrtec D

Zyrtec

Zyrtec

Zyzocete 10mg

Zyzocete 10mg

Zyrtec 1mg/ml

Zyrtec 1mg/ml

Zyrtec 10mg/ml

Zyrtec 10mg/ml

Zinrytec tablet

Zinrytec tablet

Zilertal tablet

Zilertal tablet

Zetop

Zetop

Zyrtec 10mg

Zyrtec 10mg

Zeet Expectorant

Zeet Expectorant

Xyzal

Xyzal

Violevo

Violevo

Victolon

Victolon

Usrizin

Usrizin

Youngibetalomin

Youngibetalomin

YKPCertec

YKPCertec

Xyzal

Xyzal

Vidocet 10mg

Vidocet 10mg

Vacoloratadine 10mg

Vacoloratadine 10mg

Vacoloratadine 10mg

Vacoloratadine 10mg

Vaco Pola 6

Vaco Pola 6

Loại thuốc