Bách hóa thuốc

Tra cứu thông tin thuốc và biệt dược


Thuốc cấp cứu và giải độc (309 sản phẩm)


Xanh meThylen 2%

Xanh meThylen 2%

Xanh meThylen 2%

Xanh meThylen 2%

Xanh MeThylen

Xanh MeThylen

Wisdon 600

Wisdon 600

Uromitexan

Uromitexan

Vacosulfene

Vacosulfene

Tiofene 330mg

Tiofene 330mg

Thiosuper

Thiosuper

Thiosulfene

Thiosulfene

Tiofene

Tiofene

Solusulfen

Solusulfen

Sapcarbo

Sapcarbo

Pomulin Injection

Pomulin Injection

Pomulin Injection

Pomulin Injection

Pampara

Pampara

PAM A

PAM A

Oridoxime

Oridoxime

Newpudox Inj

Newpudox Inj

Sagofène 0,33g

Sagofène 0,33g

Rescuvolin

Rescuvolin

Methionin 250mg

Methionin 250mg

Loại thuốc